Hronská Breznica dlho nemala svoju školu; ale v čas vizitácie roku 1818. učil tu už čižmár Ján Jozefiny. Po jeho smrti nechceli si cirkevníci druhého voliť, ako to vizitacionálny proto­kol z roku 1837. pripomína. V tom čase bolo tu len 185 duší. Až r. 1849. spomína sa tu učiteľ Samuel Frölich. R. 1861. mali zasa svojho učiteľa Jana Frölicha. Po ňom účinkoval tu r. 1868-70. Tobiáš Dobák narodený roku 1831. v B. Bystrici, vyučený obuv­níctvu, od r. 1864. učiteľ v Túrove, r. 1866. v Hr. Breznici, roku 1869. v Bacúrove, r. 1871. v Pršanoch; tu potom r. 1874-90 Ján Šiška. V tom čase bola škola v zlom stave; cirkevníci složili síce na jej obnovenie 403 zl., ale peniaze tie si niektorí rozobrali a len pred seniorálnou komissiou uznali to za pôžičku. Seniorát naložil im školu do poriadku doniesť; roku 1871. ju vskutku znovu postavili. Aj učiteľa neriadne boli platili. Keď Šiška r. 1891. odišiel na Slatinské Lazy, prišiel zasa neusposobilý Ján Húska: syn Er­nesta učiteľa bučanského, po ňom Koloman Bložán, roku 1897. Melania Pauliny, r. 1897. Ján Mrenica, až nasledujúceho roku bola škola štátu oddaná. Náboženstvo učil zprvu ostrolucký farár, po­tom štátny učiteľ Béla Gemzicky. R. 1905. nadobudli si dva nové zvony a postavili zvonicu za 1275 kor., ktoré senior Peter Bakay dňa 12. nov. posvätil. Ani táto filiálna cirkev nebola bez dobro­dincov. Roku 1913. daroval im dr. Vlad. Fajnor 100 kor. a nasle­dujúceho roku jednotlivci obetovali 450 kor.


Prameň: Ján Slávik, ev. farár, senior Zvolenského seniorátu - DEJINY ZVOLENSKÉHO EVANJELICKÉHO A.V. BRATSTVA A SENIORÁTU /1921/