Každý, kto je členom cirkevného zboru má právo i povinnosť finančne prispievať na potreby života cirkevného zboru a to formou cirkevného príspevku a milodarov. Okrem konkrétnej pomoci cirkevnému zboru je to aj vyjadrenie svojho pozitívneho vzťahu k cirkevnému zboru a k evanjelickej cirkvi.

Výška cirkevného príspevku je v našom cirkevnom zbore 7,- Euro pre veriaceho po konfirmácii a 3,- Euro pre dieťa do konfirmácie. Výšku príspevku na návrh zborového presbyterstva schválil celozborový konvent. Z príspevku sa odvádza určitá čiastka do vyšších grémií cirkvi - na seniorát a biskupské úrady, zvyšné sa použijú na výdavky cirkevného zboru.

Svoje príspevky môžete odovzdať:

- osobne: na Ostrej Lúke na farskom úrade alebo sestre pokladníčke Anne Hanesovej, na Dubovom sestre pokladníčke Zuzane Šimunovej, na Hronskej Breznici sestre účtovníčke Jane Turkotovej a na Bacúrove sestre kurátorke Márii Grajciarovej.

- poštovou poukážkou na adresu: Cirkevný zbor ECAV, Ostrá Lúka 81, 962 61 Dobrá Niva - v poznámke uveďte CP rok/počet osôb (napr. CP 2013/4)

- bankovým prevodom na číslo účtu: 6620058008/1111. Variabilný symbol: rok (napr. 2013) , Špecifický symbol: počet osôb za koľkých platíte CP (napr: 4), do správy pre prijímateľa uviesť Meno, priezvisko a číslo domu reps. ulicu /bez tohto údaju sa môže stať, že platbu nebudeme vedieť identifikovať/.

stvorlistokTéme financovania cirkvi a cirkevného zboru sme sa venovali aj na službách Božích. Kázeň k tejto téme si môžete prečítať tu.